Boihop Göteborg

Rapsfält_text_2020

Boihop är en ideell förening som arbetar för kollektivhus och bogemenskaper i alla stadsdelar. Ett miljövänligt och roligare liv i hyreslägenhet och i gemenskap med andra.  Du har en egen lägenhet med badrum och kök och därtill gemensamma rum; kök, matsal/vardagsrum, gästrum, hobbyrum kanske bastu trädgård och växthus.
Boihop har tidigare initierat Kornet i Mölndal och Majbacken i Majorna båda väl fungerande bogemenskaper.
Den senaste bogemenskapen Boihop Högsbo, för 40+, startade sin inflyttning i mars 2021.  Du som är intresserad är välkommen att ställa dig i kön. Det finns en god schans att en lägenhet kan bli ledig.

Just nu pågår projektet,  Tallhöjden bogemenskap i östra Kålltorp, med beräknad inflyttning  2024. Här kan du vara med och planera ditt boende i gemenskapen. Tallhöjden är en bogemenskap för 40+ i samarbete med allmännyttan.
Nästa projekt vill vi ska vara för alla åldrar och en plan är att det blir i västra Göteborg. Tillsammans med Skanska planeras en bogemensap i Välen park.
Vi letar också efter ett ombyggnadsprojekt, alltså en befintlig byggnad som kan göras om till en bra bogemenskap. Som medlem har du stora möjligheter att vara med och påverka från start!

Boihop’s boenden kommer i hög grad utformas av de som ska bo i husen, och de kommer därför alla få en unik prägel. Men som gemensam bas ligger Boihop’s grundläggande principer som du kan läsa här.

Boihop, grundläggande principer

Boihop är en idéell förening, sedan 2001, vars medlemmar verkar för att bogemenskaper och kollektivhus skall komma till stånd inom alla stadsdelar i Göteborg.
Målgrupper
Ett kollektivhus eller en bogemenskap kan antingen rikta sig till vuxna i andra halvan av livet utan hemmavarande barn, 40+, eller till boende i alla åldrar och familjesituationer.
Egen lägenhet och gemensamma utrymmen
I bogemenskaper och kollektivhus har de boende både en egen lägenhet och tillgång till gemensamma utrymmen. Där finns gemensamt kök och matsal, vardagsrum, gästrum, tvättstuga och övriga lokaler efter bogemenskapens behov samt en utemiljö som kompletterar de yteffektiva lägenheterna.
Hållbart boende
Boihop verkar för ett hållbart boende både socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
Social hållbarhet innebär att den vardagliga sociala kontakten och gemenskapen uppstår ur samarbetet kring de gemensamma obligatoriska och frivilliga arbetsuppgifterna. Alla deltar och gör en likvärdig insats, efter förmåga. Det skall vara lätt att passera, överblicka och komma till de gemensamma lokalerna. Alla är medlemmar i boendeföreningen och
delar intresset för ett gemensamt boende. Social hållbarhet innebär också att man finner vägar att gemensamt lösa problem och eventuella konflikter. I planeringsprocessen och i boendet satsar vi på god tillgänglighet för alla former av funktionsnedsättningar.
• De gemensamma måltiderna är centrala och innebär att medlemmarna regelbundet deltar i någon av köksgruppens uppgifter. Under flertalet veckor, kan man äta middag utan arbetsuppgifter.
• Medverkan i föreningsverksamheten är också viktig. Det finns många olika uppgifter både obligatoriska och frivilliga, styrelsearbete, kontaktgrupper med fastighetsägare, nya hyresgäster, städlag, konfliktlösargruppen, biblioteksgrupp, trädgårdsgrupp, kulturgrupp…..
• De flesta bogemenskaper/kollektivhus väljer att åta sig några av
förvaltningsuppgifterna i huset, mot ersättning från fastighetsägaren.

Ekonomisk hållbarhet är en grundläggande del av boendeformen i och med att vi minskar den privata delen i boendet till förmån för det gemensamma och genom att vi väl utnyttjar de gemensamma tillgångarna och ser dem som delar i vårt hem.
• Den privata ekonomin gynnas genom att vi lagar mat tillsammans, samutnyttjar gemensamma lokaler, redskap, apparater, licenser…..
• Boihop verkar för att boendet ska bli ett alternativ inom hyresrätten. Det skall ge möjlighet för alla, även de med låga inkomster att delta i en bogemenskap. I första hand vill vi påverka allmännyttan att utveckla ett kvalitativt och prisvärt boende både vid ombyggnad och i nyproduktion.
Ekologisk hållbarhet liksom den ekonomiska uppnås genom att vi minskar det privata till förmån för det gemensamma t.ex. gemensam välutrustad tvättstuga istället för privata tvätt-och torkmaskiner, gemensamma uterum i stället för privata balkonger, bilpool och kollektivtrafik i stället för privata bilar… .
• Boihop strävar efter att minska miljöbelastningen vid transporter genom att
bogemenskapen ligger i nära anslutning till kollektivtrafik. Parkeringsplats för
privat bil bekostas av bilägaren, undantaget är handikapparkering.
• Både i planerings- och byggprocessen och det dagliga livet i bogemenskapen
tillämpas ett ekologiskt synsätt. Vi verkar för en resurs- och energisnål
byggprocess liksom byggnad, med kvalitet och effektivitet i fokus. Vi ser hellst att förnybara energikällor används i byggnaden.
• Boendeföreningen beslutar om de ekologiska valen i det dagliga livet, såsom
vegetarisk mat i gemensamma måltider, egenodling av grönsaker och frukt,
inköp av ekologiska varor, källsortering med mera.