Våra stadgar

Stadgar

 1. Föreningen heter Boihop.
 2. Föreningen har sitt säte i Göteborg.
 3. Föreningens ändamål är att arbeta för bildandet av en bogemenskap/gemenskaper i Göteborg/Göteborgstrakten, avsedd för människor i ”andra halvan av livet” och verka som paraplyorganisation för grupper och föreningar med annan målgrupp.
 4. Medlemskap erhålles genom inbetalning av årsavgift.
 5. Andra bogemenskapsföreningar kan vara medlemmar i Boihop, som då ses som en paraplyorganisation. Föreningar betalar dubbel årsavgift.
 6. Föreningens beslutande organ är medlemsmötet. Medlemsmöten äger rum minst två gånger årligen. Ett av dessa är också årsmöte.
 7. Mellan medlemsmötena handhas föreningens angelägenheter av styrelsen, som väljs på årsmötet.
 8. Styrelsen består av minst fem ledamöter, av vilka en väljs som ordförande, en som sekreterare och en som kassaförvaltare. Styrelsen är beslutsför då minst tre är närvarande. Inom styrelsen gäller majoritetsbeslut. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Till styrelsemöte skall kallas en representant för varje sådan arbetsgrupp som är utsedd på årsmötet. Representanten har förslags- och yttranderätt, samt rätt att anteckna sin mening till protokollet.
 9. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassaförvaltare var för sig.
 10. Det åligger styrelsen att föra räkenskaper över föreningens tillgångar och skulder, inkomster och utgifter. Räkenskaperna skall avslutas för kalenderår.
 11. För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall årligen på årsmöte utses två revisorer.
 12. Föreningens årsmöte hålles årligen före maj månads utgång. Kallelse skall vara utsänd minst två veckor i förväg. Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:
  a. frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
  b. val av mötesordförande, val av sekreterare, val av justerare
  c. genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, med däri ingående
  redogörelse för föreningens ekonomi.
  d. med ledning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas
  revisionsberättelse frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
  e. val av ledamöter till styrelsen och utseende av ordförande,
  sekreterare och kassaförvaltare
  f. val av två revisorer
  g. årlig medlemsavgift
  h. utseende av arbetsgrupper.
 13. Uppkommer frågan om föreningens upphörande äger föreningens medlemmar besluta härom på ordinarie eller extra årsmöte. Detta sker med ¾ dels majoritet för ett upphörande av föreningen. Eventuellt ekonomiskt överskott tillfaller andra bogemenskapsföreningar som mötet utser.
 14. Ändring av stadgarna beslutas med ¾ dels majoritet av föreningens på årsmöte närvarande medlemmar. Styrelsen avger förslag till stadgeändring.

Föreningen Boihops stadgar sedan 2012-04-22.

Medlemsskap i Boihop kostar 150 kr per år och det skickas till postgiro 22 90 21 – 1.
 
<<Tillbaka

Annonser