Historik

Lite om Boihops förhistoria

Föreningen har sitt ursprung i en av kvinnorörelsens rottrådar. 1981 hölls ett seminarium i Kungälv, Kvinnors villkor i stadsbyggnad och bostadsbyggande. Vid detta tillfälle startades en ny förening, Kvinnors byggforum, KBF, av en grupp kvinnliga stigfinnare, som på seminarier, kurser och i forskning gav uttryck för sina visioner, önskningar utifrån egna villkor. De skapade ny kunskap, som de i praktiken prövade på Bomässor, dels i form av egna fastigheter och dels som exempel på köksutformningar, grovkök, trappuppgångar, utemiljöer etc.

Arkitektstudier i jämförelse med andra tekniska utbildningar attraherade förhållandevis tidigt kvinnor till de tekniska högskolorna. Det fanns alltså en kvinnlig kår av arkitekter och planerare redan under 1970- och 1980-talet, som inte kunde ta den plats de önskade. En sammanfattning av Kvinnors Byggforums verksamhet finns i boken, Bygga på kvinnors kunskap, utgiven av Kvinnors Byggforum och AB Svensk Byggtjänst, 2004.

En nordisk forskargrupp, som hade sina rötter i Kvinnors Byggforum, och liknande organisering i de andra nordiska länderna, formulerade visionen Det nya vardagslivet, en vision om ett solidariskt och uthålligt samhälle. Uthålligheten definierades utifrån en syntes av sociala, ekologiska och ekonomiska hänsyn. I praktiken skulle olika typer av kollektivhus, med arbetsgemenskap, tillfredsställa visionen om det nya vardagslivet. Den egna lägenhetsytan skulle minskas till förmån för den gemensamma. Detta grundkoncept gäller fortfarande för dessa hus.

Ovanstående är den idéburna traditionen som Boihops verksamhet grundas på.

Föreningen Boihop har sitt ursprung från två helgkurser på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Den första hölls 26-27 mars 1988, Bo på kvinnors villkor. Deltagarna, kvinnor inom branschen bl.a. från arkitektkontor, Stadsbyggnadskontoret, från olika delar av föreningslivet och enskilda kvinnor, ville fortsätta träffas, samtala och agera. En studiecirkel blev första steget. En andra helgkurs följde, Du sköna nya vardag, den 2-3 mars 1989.

Efter helgkurserna på Kvinnofolkhögskolan organiserades studiegrupper, ordnades seminarier och möten i mängd. Ett nätverk bildades i början av 1990-talet, Bygga och bo på kvinnors villkor. Namnet förkortades efterhand till Bygga-Bo-gruppen. Vi kontaktade Poseidon respektive Familjebostäder i början av 1990-talet. Samtalen och mötena med Poseidon ledde ingen vart. Vi orkade inte driva arbetet vidare eftersom vi som grupp själva skulle komma med konkreta förslag på modeller och ritningar. Det fanns ingen på Poseidon som kunde bistå med detta. Som heltidsarbetande hade många av oss inte tid och ork att lägga ned så mycket arbete.

Kontakterna uppehölls längst med Familjebostäder, där det fanns några kvinnliga chefer som var intresserade av att följa vårt arbete. Så följde kontakter med förvaltningar, stadsdelsnämnder, politiker, Hyresgästföreningen m.m. Vi sökte hus som skulle vara möjliga att göra kollektivhus av. Vi letade också efter tomter. Detta arbete har fortgått under åren. Några eldsjälar såg till att vi aldrig släppte engagemanget helt. Vi skapade kontakter till andra kollektivhusgrupper bl.a. i Stockholm, Malmö och Lund. Några gjorde studiebesök på olika kollektivhus. Emellanåt har vi haft kontakt med pressen. Gruppen var också ibland remissinstans i kommunen när det gällde detaljplaner eller trafikfrågor. Vi var t.ex. remissinstans för detaljplanen för ett bostadsområde i Lillebydalen, som skulle byggas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Våra synpunkter togs dock inte tillvara. I början av vårt arbete fanns inte heller Färdknäppen i Stockholm, som visade sig stå för den typ av boende som många i gruppen blev intresserade av.

Som lobbygrupp är vårt arbete förankrat inom kommunalpolitiska beslut i Göteborg genom motion KFH1980 nr 73, behandlad i KFH 1981 nr 8, respektive motion KFH 1986 nr 328, behandlad i KFH 1987 nr 257.

24 april 2001, konstituerades Intresseföreningen Boihop.

Göteborg, 12-03-12 Birgitta Rang, ordförande i Boihop
 
<<Tillbaka

Annonser